کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  پنج‌‌شنبه، ۲۶ تیر‌‌ماه ۱۳۹۹ | Thursday, July 16, 2020
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: دوشنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سروان علیرضا عرب


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: دوشنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سروان علیرضا عرب


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: دوشنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سروان علیرضا عرب


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سروان علیرضا عرب


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سروان علیرضا عرب


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سروان علیرضا عرب


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سروان علیرضا عرب


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سروان علیرضا عرب


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۹ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سروان علیرضا عرب


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۹ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سروان علیرضا عرب


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۹ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد فتحلیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

۱۹:۰۰

۲۱:۱۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی شلمچه


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: قرچک، خیابان اصلی، روبروی کلانتری

تلفن: ۳۶۱۷۴۵۸۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@shalamchedrive.com.com

 

© ۱۳۹۹ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی شلمچه محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی