کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  پنج‌‌شنبه، ۳۰ فروردین‌‌ماه ۱۳۹۷ | Thursday, April 19, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۶:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۷:۱۵

۱۹:۱۵

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۲

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرگرد محمد رضا سهیلی اریا 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی شلمچه


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: قرچک، خیابان اصلی، روبروی کلانتری

تلفن: ۳۶۱۷۴۵۸۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@shalamchedrive.com.com

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی شلمچه محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی